PRAVILA
PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
„Na eks talenti“

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA

Privredno društvo BAHUS doo Striža, Carigradski drum 10, Paraćin – u daljem tekstu “organizator”.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Na eks talenti“ (u daljem tekstu: konkurs), preko web sajta Organizatora koja se nalazi na adresi: https://www.naekstalenti.rs (u daljem tekstu: web sajt).

Konkurs se organizuje za period počev od 20.07.2020. godine u 00:00h do 23.08.2020. godine u 23:59h.

Konkurs se organizuje radi promocije NA EKS BRENDA.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije i Crne Gore.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća na konkursu imaju punoletna lica sa uredno prijavljenim prebivalištem u Republici Srbiji i Crnoj Gori.

Za učešće na konkursu učesnik se prijavljuje web sajtu Organizatora. Korisnici će o nagradama biti obavešteni, telefonom ili email-om. Nakon pristupanja web sajtu, popunjavanja obrasca za prijavu i prihvatanja pravila igre, potrebno je da korisnik postavi video zapis u kome pokazuje svoj talenat. Maksimalna dužina trajanja video sadržaja  je ograničena na 60 sekundi. Sva postavljena videa, biće vidljiva u aplikaciji nakon odobrenja od strane administratora. Učesnici imaju pravo da postave više od jednog video sadržaja.

5. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Učesnici koji prekrše pravila konkursa i koji pošalju video koje u sebi sadrže elemente diskriminacije po bilo kom osnovu ili govor mržnje ili su na neki drugi način uvredljivi, koji sadrže bilo kakve vrste kompjuterskog koda ili virus, biće automatski diskvalifikovani iz daljeg učešća, a sadržaj neće biti odobren od strane administratora i vidljiv u aplikaciji.

6. AUTORSKA PRAVA

 Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je postavljeni sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Učesnik jemči da sa prijavljenim sadržajem u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi učesnik koji je postavio sadržaj. Prijavom sadržaja na Konkurs, učesnik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika na Konkursu te osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku isključivo za internu upotrebu.

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Od učesnika će se tražiti dostava sledećih podataka: ime i prezime, broj mobilnog telefona, email adresa, grad i puna adresa stanovanja sa poštanskim brojem. Učestvovanjem u konkursu i prihvatanjem pravila konkursa učesnici daju saglasnost da Organizator nagradnog konkursa može njihove lične podatke koristiti u svrhu organizovanja konkursa, kao i u svrhu dodeljivanja nagrada u svemu u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator ograničava upotrebu i obradu podataka o ličnosti samo na radnje neophodne za identifikaciju učesnika na konkursu i dodele nagrade za pobednika u konkursu.

Učesnici imaju pravo da od Organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke.

Učesnici imaju pravo da od Organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Učestvovanjem u konkursu učesnici i pobednici prenose na Organizatora pravo javnog objavljivanja njihovih imena i videa i njihovo korišćenje u promotivne svrhe.

Svaki učesnik u konkursu će prihvatanjem Pravila nagradnog konkursa na web sajtu Organizatora dati svoj izričiti, neopozivi i bezuslovni pristanak za objavljivanje svih fotografija koje sadrže njegov lik na internetu putem facebook stranice i svakom drugom mediju, bez bilo kakvih vremenskih i prostornih/teritorijalnih ograničenja, kao i bez bilo kojih drugih kvalitativnih (npr. bez ograničenja u pogledu načina ili cilja) ili kvantitativnih (bez ograničenja u pogledu broja objavljivanja) ograničenja, bez obaveze Organizatora i/ili bilo kog trećeg lica kojem Organizator ustupi ovo pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu.

Dodatno, prihvatanjem pravila konkursa učesnik isključivo ustupa Organizatoru i prenosi na Organizatora sva autorska prava na videa koje će koristiti za učešće u nagradnoj igri, bez bilo kakvih vremenskih i prostornih/teritorijalnih ograničenja, kao i bez bilo kojih drugih kvalitativnih (npr. bez ograničenja u pogledu načina ili cilja) ili kvantitativnih (bez ograničenja u pogledu broja objavljivanja) ograničenja, bez obaveze Organizatora i/ili bilo kog trećeg lica kojem Organizator ustupi ovo pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu.

Zaposleni kod Organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za konkurs.

Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

Učesnik koji želi da učestvuje u konkursu mora prethodno prihvatiti pravila konkursa i to elektronskim putem korišćenjem specijalnih alata za tu svrhu u okviru web sajta.

Učesnici koji učestvuju na konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada nije zamenjiva za novac i ne može se preuzeti u drugim objektima osim od onih navedenih u ovim pravilima.  Osvojena nagrada se ne može preneti na drugo lice.

Registrovanjem na web sajtu radi učešća na konkursu učesnici prihvataju u svemu ova pravila.

8. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITKA ODNOSNO DODELE NAGRADE

8.1. TRAJANJE KONKURSA I NAGRADE

Nagradni konkurs traje pet (5) nedelja:

  • Prva nedelja konkursa traje u periodu od 20.07.2020. godine od 00:00h do 26.07.2020. godine u 23:59h
  • Druga nedelja konkursa traje u periodu od 27.07.2020. godine od 00:00h do 02.08.2020. godine u 23:59h.
  • Treća nedelja konkursa traje u periodu od 03.08.2020. godine od 00:00h do 09.08.2020. godine u 23:59h
  • Četvrta nedelja konkursa traje u periodu od 10.08.2020. godine od 00:00h do 16.08.2020. godine u 23:59h
  • Peta nedelja konkursa traje u periodu od 17.08.2020. godine od 00:00h do 23.08.2020. godine u 23:59h.

 

Na kraju svake nedelje biće dodeljene 3  nagrade u obliku VAUČERA, u vrednosti od po 10.000,00 dinara (slovima: deset hiljada dinara), koji se mogu iskoristiti isključivo za  kupovinu u bilo kom prodajnom objektu maloprodajnih lanaca WINWIN SHOP DOO i TEHNOMANIJA  DOO na teritoriji Srbije, i maloprodajnog lanca Texnomax DOO Crna Gora.

 

 

Po završetku konkursa biće dodeljena  glavna nagrada - vaučer u vrednosti 100.000,00 dinara (slovima: sto hiljada dinara), koji se može  iskoristiti isključivo za  kupovinu u bilo kom prodajnom objektu maloprodajnih lanaca WINWIN SHOP DOO i TEHNOMANIJA  DOO na teritoriji Srbije, i maloprodajnog lanca Texnomax DOO Crna Gora.

Za dobitnike iz Crne Gore, vrednost vaučera u valuti euro, odgovaraće protivvrednosti dinarske nagrade. Preračun će biti izvršen prema srednjem kursu NBS na datum objave dobitnika.

 

Spisak maloprodajnih objekata možete pogledati na sledećim linkovima za Srbiju https://www.winwin.rs/gde-kupiti/  i  https://www.tehnomanija.rs/prodavnice

 i na linku: https://www.tehnomax.me/prodajna-mjesta za nagrade u Crnoj Gori.

 

Nagrade se dodeljuju za video sadržaje za koje žiri proceni da su najkreativnije. Stručni tročlani žiri čine predstavnici kompanije BAHUS.

Imena dobitnika nedeljnih nagrada biće objavljena na web sajtu u okviru odeljka DOBITNICI, najkasnije u roku od 48 sati od završetka nedelje u kojoj su objavljene na web sajtu.

U okviru celog konkursa biće dodeljeno 15 nedeljnih nagrada i jedna glavna nagrada na kraju konkursa.

8.4. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Organizator preko ličnih podataka koje je učesnik ostavio u aplikaciji, obaveštava dobitnike nagrada i njihova imena objavljuje na web sajtu.

Učesnici čiji video zapis bude izabran u skladu sa prethodnim stavom biće nagrađeni vrednosnim vaučerom po video zapisu. Jedan Učesnik može biti nagrađen za više video zapisa.

Dodela nagrada biće izvršena u roku od 15 dana nakon što Učesnici – dobitnici nagrada dostave podatke neophodne za verifikaciju ispunjenosti uslova za učestvovanje u Konkursu (ime i prezime, datum rođenja i adresu prebivališta) i zaključe ugovor o dodeli nagrade sa Organizatorom. Organizator Bahus doo se obavezuje da za račun dobitnika glavne nagrade, obračuna i uplati pripadajući porez na dohodak građana.

Ukoliko se dobitnik u napred navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Učesniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obaveze Organizatora prema učesniku odnosno dobitniku.

9.ODGOVORNOST           

Organizator nije odgovoran ukoliko web sajt na kome se nalazi aplikacija privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

10. PREKID KONKURSA

Organizator će poništiti konkurs ukoliko u periodu trajanja konkursa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju konkursa ne može predvideti niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora. U slučaju nastupa okolnosti iz prethodne rečenice, Organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na web sajtu.

11. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Facebook stranici i na sajtu.

U Paraćinu, dana 05.07.2020. godine  

 

                                                                                                                                                        Organizator:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bahus doo Striža